TUM

Vesnice v Polsku

 /  / Reporáže z cest / Kutno 2014 / Tum

Vesnice Tum se nachází jen kousek na východ od města Łęczyca. Slovo tum dříve znamenalo katedrálu nebo kolegiátní kostel. Na západním okraji vesnice stojí románský kolegiátní kostel z 12. století a dřevěný kostel sv. Mikuláše z 18. století. Na sever od těchto kostelů se rozkládají zbytky raně středověké tvrze z 6. až 8. století, která zanikla po vzniku nového města Łęczyca. Zaparkovali jsme na parkovišti přímo před kostelem a vydali jsme se na prohlídku jeho exteriéru i interiéru. Jedná se o nejzachovalejší románskou stavbu v Polsku. Charakteristický tvar mohutné trojlodní baziliky dominuje okolní krajině. Kostel blahoslavené Panny Marie Královny a svatého Alexia byl postavený z polního kamene, pískovce a obložený žulovými kostkami. Má dvě čtyřboké věže a několik oválných věžiček.

Chrám se stavěl od roku 1149 a vysvěcený byl v roce 1161. Od roku 1181 do roku 1547 se v kostele kanalo celkem 21 zemských synod. kromě náboženské funkce sloužil kostel i jako úkryt pro místní obyvatelstvo. V roce 1241 odolal vpádu Tatarů, ale v roce 1293 ho dobyli Litevci. Po napadení Řádem německých rytířů v letech 1306 a 1331 byl kostel na několik desetiletí zničený. Ve 14. a 15. století proběhla jeho gotická přestavba. V roce 1705 zničili kostel Švédové. Ve druhé polovině 18. století proběhla jeho klasicistní přestavba. V roce 1818 rozpustil ruský car Alexandr I. łęczyckou kapitulu a kolegiátní církev ztratila svou hodnost. Od této chvíle až do roku 1915 byl kostel farním. Během bitvy u Bzury v roce 1939 byl kostel opět zničený. Jeho další přestavba byla zahájena v roce 1947.

Románský kolegiátní kostel
Románský kolegiátní kostel
Interiér kostela
Interiér kostela
Kostel sv. Mikuláše
Kostel sv. Mikuláše
Zvonice
Zvonice

Kostel jsme si obešli dokola a pod krásně zdobeným pískovcovým portálem jsme do něj vstoupili. Interiér si zachoval strohost s galeriemi a viditelnými středověkými a renesančními freskami. V kostele se nachází velmi cenná památka z 12. století - basreliéf zobrazující Krista Pantokratora, polychromie znázorňující postavy Madony, svatého Jana a symbolické postavy tetramorfů, románský náhrobek s vyobrazením rytíře, kamenné klenby a křížové konzoly ze 14. století, klenby bočních lodí, gotický portál vedoucí z presbytáře do sakristie s letopočtem 1487, náhrobky łęczyckých kanovníků z 15. století, gotické stánky z počátku 16. století s erby Dębna a Sulimy, fragmenty gotických a renesančních fresek aj. Po prohlídce kolegiátní kostela jsme přešli k sousednímu dřevěnému kostelu sv. Mikuláše.

Tento jednolodní barokní kostel z modřínového dřeva byl postavený v roce 1761 během rekonstrukce kolegiátního kostela. Jako farní kostel sloužil až do roku 1818. Střecha kostela je ze šindele a nad ní stojí malá dřevěná věžička. Do kostela se vchází verandou. Uvnitř je hlavní barokní oltář ze 17. století s obrazem sv. Mikuláše a dva boční oltáře z 18. století. Na trámu je umístěný krucifix s letopočtem 1761. Na stěnách jsou malby z 18. století. Vedle kostela stojí zděná paravanová zvonice se třemi zvony. V zahradě byl v roce 1999 zasazený dub zasvěcený sv. Vojtěchovi na památku přenesení jeho ostatků. Po prohlídce dřevěného kostela jsme přejeli do Skanzenu Łęczycka Zagroda Chłopska, který se rozkládá za Tumským kanálem, necelých 500 m od kolegiátního kostela v Tumu u vesnice Kwiatkówek.

Fotogalerie: Tum